Đào Quang Dũng

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật điện Toàn Thịnh Phát

Lưu Đức Sơn

Công ty CP Xây lắp công nghiệp Việt Sơn