Nguyễn Quốc Khánh

Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện lạnh Sao Phương Nam

Trần Quốc Tâm

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Lê Quốc