Cơ cấu tổ chức

Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Hội có Ban Chấp Hành gồm 30 thành viên, Ban Thường Trực 10 thành viên (1 Chủ Tịch, 9 Phó Chủ Tịch); có 10 ban chuyên môn gồm: ban Hội viên, ban Xây Dựng Cơ Bản, ban Thương Mại – Dịch Vụ, ban Tài Chính – Kế Toán, ban Công Tác Xã Hội, ban Truyền Thông –  Sự Kiện, ban Đối Ngoại, ban Văn Phòng, ban Tổ Chức – Thi Đua – Khen Thưởng và ban Thể Thao – Văn Hóa. Ban Kiểm Tra và toàn thể Hội viên.