Quy chế

   05/06/2017

Đang cập nhật…

Cơ cấu tổ chức

   05/06/2017

Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Hội có Ban Chấp Hành gồm 30 thành viên, Ban Thường Trực 10 thành viên (1 Chủ Tịch, 9 Phó Chủ Tịch)

Điều lệ

   05/06/2017

Ban thường trực

   05/06/2017

Ban Thường trực Hội có 09 thành viên:
1. Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ Tịch Hội, TGĐ Công ty TNHH Mi Hồng;
2. Ông Vũ Đình Hòa, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội, TGĐ Công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang;
3. Ông Lưu Văn Cường, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Tổ Chức – Thi Đua – Khen Thưởng, CT.HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh;

Tổng quan về hội

   05/06/2017

– Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh được thành lập căn cứ theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
– Tên gọi “Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh”.
– Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh là tổ chức quần chúng tự nguyện được thành lập theo nguyện vọng chung của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ban chấp hành

   09/05/2017

– Ban chấp hành gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên.
– Ban chấp hành Hội có nhiệm kỳ bằng với nhiệm kỳ của Đại hội là 05 năm /lần.
– Ban Chấp hành của Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh có 30 thành viên: