Nguyễn Kim Ngân

Công ty TNHH SX - TM Việt Hương

Nguyễn Ngọc An

Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)