Trần Vĩnh Thụy Diễm Quỳnh

Công ty TNHH Thời Trang D&Q

Phạm Thanh Bình

Công ty TNHH TM May Trường Thịnh