Đào Ngọc Hùng

Tên công ty: Công ty Liên Doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh

Địa chỉ: Lầu 22, Số 5 Công trường Mê Linh, Q.1, Tp.HCM

Mã số thuế: 0303742875

Họ tên đại diện: Anh Đào Ngọc Hùng

Chức vụ: HV - Tổng Giám Đốc - LS

Điện thoại: 39306053

Email: vbbhcm@vbb.com.vn

Website: http://vietcombank.com.vn/